Orografen

Oscarsborg med Svelvik Befestninger                               Pr 3.1.17

Svelvik befestninger

Et forsvarshistorisk anlegg som i dag på det nærmeste er forsvunnet, er Svelvik befestninger, som omfattet et kontrollerbart minefelt samt to bestrykningsbatterier. Befestningene ble etablert for å hindre at Oscarsborg ble omgått ved et angrep mot Drammen og derfra et angrep mot Kristiania vestfra.  De ble underlagt Oscarsborg, som etter dette ble hetende «Oscarsborg med Svelvik befestninger». Festningen var oppsatt med tre 15 cm krupp skipskanoner frem til 1930-tallet.

Tidlig forsvar av strømmen:

Nå var ikke et slikt forsvar av innseilingen til Drammen nye tanker med opprettelsen av Oscarsborg med Svelvik Befestninger. Allerede i 1710 (Store Nordiske krig), i 1801 og i 1807  (Napoleons krigen) var det anlagt direkterettede skyts på Batteriøya i Svelvik for å hindre skip i å passere inn mot Drammen. Kanonene sto på både kyst- og skipslavetter.

Hvilke kanoner som sto der i 1710 vites ikke, men det undersøkes.

I 1807 Etablert av Artillerist Christian Fredrik Malthe Friis med bestykning: 12 stk. tolvpundere, 6 stk. åttepundere, 4 stk. firepundere og 9 stk. mindre kanoner mot landfront.

Det var norskstøpte jernkanoner som kom fra Akershus festning.

Historisk oversikt: 1899

Forsvaret kjøpte gårdene nordre og søndre ryggen i Svelvik for å bygge ut et kontrollerbart minefelt med bestrykningsbatteri. Allerede i november 1900 ble ryggen batteriet innviet, med to 57 mm - og 3 kanoner etter korvetten Ellida, dette var da 24 punds kanoner (15 cm kanoner).  Anleggene ble underlagt Oscarsborg, og det offisielle navn på hele forsvarskomplekset ble etter dette «Oscarsborg med Svelvik befestninger».

Historisk oversikt: 1916-1917

En rekke overdekkede kommandoplasser etablert. Provisoriske kommandoplasser for Svelvik-, Nesset-, Husvik- og Kopås batterier.

Historisk oversikt: 1932

En brann ødela mye minemateriell. For å opprettholde minefeltet ble det bestemt at minene fra Fredrikstad, Svelvik, Tønsberg og Kristiansand skulle overføres til Oscarsborg.

Historisk oversikt: 1934

Nedre toppbatteri på Håøya med sine åtte 12 cm l/36 ble tatt ut av krigsstrukturen, det samme gjaldt 15 cm-(ryggen) batteriet i Svelvik, der også eiendommen ble solgt. Haubitzbatteriet samt 57 mm-batteriene på søndre og nordre Kaholmen, Husvik, Nesset og i Svelvik ble utfaset, dvs. de skulle beholdes inntil de fremskutte anleggene i ytre Oslofjord sto ferdig.

Historisk oversikt: 1981 – 1982

12. februar 1981: Forsvarsmuseet (FMU) ved Direktør Eyvang tilskrev Fylkeskonservatoren i Buskerud med forslag om å bevare anlegget på ryggen.

22. september 1981: En befaring ble gjennomført med Direktør Eyvang FMU, Bestyrer Dons Geologisk museum, Fylkeskonservator i Buskerud Helgen og Formann i DFF Arkitekt Lindås. De konkluderte med at batteristillingen nå lå på kanten av masseuttaket og dersom uttaket fortsatt ville batteriet forsvinne. Dette ble bekreftet i et PM med anbefaling om bevaring 23. september 1981 bl.a. til Drammen Forsvarsforening (DFF).

5. oktober 1981: DFF som under etableringen av Svelvik Befestninger hadde bidratt i vesentlig grad med innsamling av midler for å bygge dette forsvarsverket foreslo i brev til Miljøverndepartementet (MVD) å frede Ryggen inkludert de militære installasjoner.

5. oktober 1981: Geologisk museum ved bestyrer Dons tilskriver MVD og anbefaler uttaket stoppes og at ryggen med de historiske forsvarsverkene blir fredet. Han konkluderer med å si at «det er for galt å la et så slående og egenartet landskaps trekk bli spist opp av vår generasjon».

Sandtaket ble informert om initiativet med å frede festningen og igangsatte store utgravinger våren 1982 uten at Hurum kommune eller noen annen instans hverken ble spurt eller varslet.

4. juni 1982: DFF varsler i brev til MVD at noen har igangsatt betydelig arbeider i "Ryggen" med tunge maskiner og at deler av festningsverkene allerede skal være ødelagt og "Ryggen" skal ha blitt gjennombrutt. Hensett til at Svelvikmorenen er anbefalt vernet og karakterisert som den mektigste israndavsetning i Norge, ber DFF om at Departementet nå aksjonerer og får nedlagt et midlertidig forbud mot videre uttak i området, jfr. naturvernlovens § 2. Fånyttes!

Historisk oversikt etter 1997

I 1997 var det krefter i sving for å verne det som var igjen, Orografen, utkikksposten.

2. mai.1997: Verket og Bogen Velforening sendte en uttalelse til Hurum kommunes reguleringsforslag i brev av 2.5.1997 som sier - «Orografen på ryggen bør bevares. Dette er et kulturminne som det bør tas vare på». Dette brev ble registrert i Hurum kommune 6.5.1997 i J.nr. 9503016 og arkivert under Sandtak 504.

Kun dager etter ble også Orografen rasert med utgraving med gravemaskiner. En vesentlig del av stenene som dannet grunnmur ble solgt selv om det var Oslo Kommunes eiendom.  Mantelen ble lagt i skraphaugen «jern for spiker».

En orograf er en avstandsmåler som ble brukt til målangivelse av kystartilleriet. Den ble utviklet i 1886 av oberst og senere forsvarsminister Georg Stang. Den ble senere videreutviklet av oberst Birger Eriksen, Kommandant på Oscarsborg festning 9. april 1940.

24.09.1997      Entusiaster frakter Stålmantelen (på folkemunne Jomfru Maria) til Bakkeløkka

23.09.2014      Anlegget og området reguleres til: «Bevaring av kulturmiljø, H_570»

I formålet til reguleringen står det: Hensikten med reguleringsplanen er:

- Ta hensyn til kulturminnene innenfor planområdet.§9 – hensynsoner. Innenfor hensynsone H_570_3 skal konstruksjoner, murer og andre rester etter festningsanlegget bevares.

24. 04. 15:       Jomfrua lagret på sikkert sted etter avtale med Oscarsborg Festning Museum.

15. 04.16         Konstituerende møte i prosjekt «Gjenreis Orografen», gjennomført.         

10. 06.16         Oslo Kommune ved Byantikvaren og Eiendomsavdelingen på.

29. 09.16         Oslo Kommune gir etter befaring/møte skriftlig tillatelse til arbeidene.

11.10.16          Møte i Styringsgruppen hvor organisasjon og tentativ fremdrift besluttes.

21. 10.16         OFFR på befaring/møte om utvidet Kyststi til Orografen og Dramstad.

01.11.16          BFK på befaring/møte om Orografen hvor de ga full støtte til prosjektet.

02.11.16          Rydding av veien fram til Orografen ble gjort slik at den er farbar.

03.11.16          Prosjektets bil parkert utenfor Orografen!

15.11.16          Veien med snuplass ryddet helt fram.

20.11.16          Blinking at trær for tynning gjennom vinteren.

09.12.16          Hurum Kommune på befaring/møte.

03.01.17          Søknad sent Hurum Kommune om tillatelse til Motorisert ferdsel til Orografen.

Videre planlagt framdrift

2017

25.1                 Presentere skisse over ferdig prosjekt

25.1                 Referansepersoner avtalt

25.1.                Benker fra Buskerud Betong

25.1                 Avtale BB om hjullaster for Jomfrua 16. juni 2017             

26.1                 Beregning av materiell/maskin behov fullført og godkjent av STGRP

1. 2                  Planskisse for arbeidet fremlagt                                           

11.2                 Planskisse behandles i SGR   (lørdag)                      

15.2                 Referansegruppen orienteres om planen                              

1.3                   Murer arbeidet starter opp

4.3                   Folkemøte Fjordhuset orientering (lørdag)                                                 

1.4                   Informasjonstavler bestemt                                                  

16.6                 Jomfrua monteres med støtte fra Buskerud Betong

24.6                Innvielse av Orografen fase 1 med Kyststien (lørdag)        

26.8                 Bearbeide en eventuell Fase 2 (lørdag)                                           

2.9.                  Beslutte om videre utvikling gjennom fase 2 (lørdag).                               

2. 10                Orientere Oslo Kommune om planene fase 2.                     

?                      Oslo Kommune godkjenner eventuelt fase 2

?                      Plan for fase 2 presenteres for RP.                                      

Fredning

Oscarsborg festning ble fredet 2014 uten at «Svelvik befestninger» ble tatt med.

Del denne siden